about-image

Diploma Çevirisi

Diploma, transkript, öğrenci belgenizi Türkçeden diğer dillere ya da diğer dillerden Türkçeye tercüme ediyor, çevirinizi aynı gün içerisinde teslim ediyoruz.

 • Lise Diploması Çevirisi
 • Ön Lisans Diploması Çevirisi
 • Lisans Diploması Çevirisi
 • Yüksek Lisans Diploması Çevirisi
 • Mezuniyet Belgesi Çevirisi
 • Öğrenci Belgesi Çevirisi
 • Uzmanlık Belgesi Çevirisi
 • Tasdikname Çevirisi
 • Transkript Çevirisi
 • Yurtdışı Başvuru Belgeleri Çevirisi
 • Pasaport Çevirisi

Noter Onaylı Diploma Tercümesi

Diploma, transkript ve öğrenci belgenizin; Dışişleri, noter, apostil tasdiki işlemini sizin yerinize takip ediyor, belgenizi onaylı şekilde teslim ediyoruz.

YÖK Denkliği

Denklik Müracaatı
Diploma denklik başvurularında istenilen belgeler ile değerlendirme esasları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Diploma denklik işlemi için istenen belgeler, elden veya posta yoluyla Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu’nun eksiksiz doldurulması
 2. Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi
 3. Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi
 4. Yurtdışındaki Eğitim Ataşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.)
 5. Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
 6. Ön lisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe çevirisi ve fotokopisi
 7. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.
 10. KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler
 11. ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar ve orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp KKTC ‘de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan,öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ), Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı
 12. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi
 13. 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf
 14. T.C. kimlik numarası
 15. TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS’ye başvurarak YÖK’e TOEFL sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.
 16. Bulgaristan Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler: Diploma – Transkript ve akademik belge aslı ile diploma – Transkript ve akademik belgenin Bulgaristan’daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tasdikli olması gereklidir. Yukarıda belirtilen belgelerin Bulgaristan milli eğitim bakanlığı ve Bulgaristan dış işleri bakanlığı, sağlık birimi alanından mezun olanların ayrıca sağlık bakanlığı tarafından imza ve mühür onaylı olması gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.
 17. Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Genel Evrak Birimi Bilkent / Ankara

POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
06539-BİLKENT/ANKARA

Uyarılar:

 1. YÖK’e sunmuş olduğunuz diploma ve transkript asılları denklik işlemlerinin bitiminde formun ön yüzünde belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek, diğer belgeler ise iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibine ya da noter veya büyükelçiliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline teslim edilmektedir.
 2. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanması için süre verilir. YÖK, postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalarda sorumluluk kabul etmemektedir.